Regulamin

I. Definicje

1. Administrator Serwisu – Hanna Żebrowska doktor-online.pl” firma wykonująca działalność gospodarczą adres siedziby: Aleje Jerozolimskie 151/51 kod pocztowy 02-326  Warszawa NIP: 5213434914 REGON: 141109220
2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://doktor-online.pl służąca do zarządzania przez Pacjentów konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą elektroniczną w formie telekonsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.
3. Konsultacja online – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie rozmowy telefonicznej, elektronicznej konsultacji w formie pisemnej lub elektroniczne dostarczenie zakupionych usług, dla której określono zasady i zakres świadczenia
4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

II. Korzystanie z Serwisu
1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Zasadami funkcjonowania serwisu
2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i Zasad w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.
4. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

III. Usługi medyczne online
1. Skorzystanie z usług medycznych online wymaga:
-akceptacji Regulaminu serwisu.
-wypełnienia dedykowanego usłudze formularza zgodnie z przyjętymi ZASADAMI
-dokonania płatności w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Serwis
2. Akceptacja regulaminu jest również jednoznaczna z akceptacją ZASAD korzystania z serwisu.
3. Wystawione w ramach Konsultacji online e-recepty lub zwolnienie lekarskie są
wysyłane adres email lub SMS podane w formularzu

IV. Dane osobowe
1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji medycznej, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

V.Zasady zwrotu płatności za e-Konsultacje

 1. Odwołanie e-Konsultacji, nieuczestniczenie w e-Konsultacji przez Użytkownika, opóźnienie w rozpoczęciu e-Konsultacji przez Użytkownika:

 1. Użytkownik może odwołać e-Konsultację do 12 (słownie: dwunastu) godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. W celu odwołania e-Konsultacji, Użytkownik może użyć linka wysłanego przez Specjalistę lub może odwołać e-Konsultację za pomocą Serwisu. Opłaty za e-Konsultację zapłacone przez Użytkownika z góry zostaną w takim przypadku zwrócone przez doktor-online przy czym zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia odwołania e-Konsultacji. Opłata zostanie zwrócona przez eDoktor taką samą metodą w systemie Pay-U, jakiej użył Użytkownik do uiszczenia opłaty za e-Konsultację, chyba że Użytkownik i Specjalista ustalą inaczej.

 2. W przypadku, gdy (i) Użytkownik odwoła e-Konsultację na mniej niż 12 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia, (ii) Użytkownik nie uczestniczy w e-Konsultacji lub (iii) Użytkownik spóźnia się na e- Konsultację co najmniej 60 minut, e-Konsultacja zostanie odwołana. Specjalista zachowuje prawo do:

 • pobrania wszelkich należnych za e-Konsultację opłat, co oznacza, że Użytkownik jest zobowiązany do ich uiszczenia na rzecz Specjalisty,

 • Użytkownik nie otrzyma zwrotu zapłaconej z góry opłaty za e-Konsultację.

 1. Odwołanie e-Konsultacji, nieuczestniczenie w e-Konsultacji przez Specjalistę lub późne przybycie na e-Konsultację przez Specjalistę:

 1. W przypadku, gdy (i) Specjalista odwoła e-Konsultację, (ii) nie uczestniczy w e-Konsultacji lub (iii) spóźnia się co najmniej 60 minut na e-Konsultację online, opłaty uiszczone przez Użytkownika z góry zostaną zwrócone przez Specjalistę, w terminie 14 dni od dnia odwołania/opóźnienia e-Konsultacji. Opłata zostanie zwrócona przez Specjalistę taką samą metodą w systemie Pay-U, jakiej użył Użytkownik do uiszczenia opłaty za e-Konsultację, chyba że Użytkownik i Specjalista ustalą inaczej.

 2. Użytkownik nie ma jednak prawa do otrzymania zwrotu opłaty, jeżeli (i) odwołanie e-Konsultacji, (ii) nieuczestniczenie w e-Konsultacji lub (iii) spóźnienie Specjalisty było uzgodnione z Użytkownikiem.

 1. Zasady dodatkowe

 1. W przypadku wystąpienia innych sytuacji niż opisane w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu płatności zapłaconych za e-Konsultację.

 2. Użytkownik musi zwrócić się do doktor-online o zwrot wszelkich opłat. Specjalista nie jest adresatem żądania zwrotu opłat.

 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub reklamacji związanych ze zwrotami opłat, Użytkownik musi skontaktować się bezpośrednio z doktor-online.pl

VI. Reklamacje
1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
2. Reklamacje należy składać e-mailem za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2020r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu